Stanovy - King Charles Spaniel

Přejít na obsah

Stanovy

KLUB
Stanovy KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.
V souladu s novým Občanským zákoníkem (dále jen NOZ),
Číslo 89/2012 sbírky.

Preambule
KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.– zapsaný spolek je zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele, chovatele a přátele plemena King Charles Spaniel s průkazem původu na území České Republiky. Respektuje řády ČMKU uznávané FCI, a řídí se jimi.

Článek I.
Název, sídlo a působnost
1.     Název spolku: KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.
2.     Sídlo spolku: Jabloňová 9, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 226 89 770
3.     KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s., je právnickou osobou ve smyslu § 118-209 NOZ číslo 89/2012 Sb. Územní působnost KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s., je na celém území České Republiky.
4.     Vznik – spolek KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s., vznikl registrací na MV ČR, na základě platného právního předpisu. Spolek je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání, může samostatně nabývat práv a zavazovat se. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti, rozpočtu a v souladu s obecně platnými předpisy.

Článek II.
Poslání a prostředky k plnění úkolů
KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s., se ve své činnosti zaměřuje především na:
-         Zvyšování úrovně chovu plemene KCHS, jeho zdokonalování, rozvoj, a to jak z hlediska exteriéru, zdraví, tak i povahových vlastností.
-         Propagací chovatelské činnosti spolku a plemene KCHS.
-         Vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti.
-         Zvyšování odborných znalostí svých členů.
-         Evidenci chovných zvířat a jejich identifikaci.
-         Kontrolu odchovů spolkem a jeho kontrolními orgány.
-         Pořádání klubových a speciálních výstav podle směrnic ČMKU, pořádání bonitací.
-         Pořádání dalších akcí pro své členy, případně hosty, o jejichž účasti rozhoduje statutární orgán spolku.
Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku. Spolek však ve vedlejší činnosti může provozovat podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění a dle platného právního stavu České Republiky, podnikatelskou činnost může spolek provozovat pouze pro zájmovou a spolkovou činnost KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.

Článek III.
Členství v KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.,
Členství ve spolku, jeho vznik a zánik, práva a povinnosti členů.
- Členství ve spolku je dobrovolné.
-   Členem spolku se může stát občan ČR i jiného státu, který je příznivcem plemene KCHS, souhlasí se stanovami, etickým kodexem spolku a předpisy na ně navazujícími a zaplatil ve stanovené lhůtě a výši příspěvek na příslušné období.
-   Členství vzniká na základě podání přihlášky žadatele a souhlasu výboru spolku.
-   Členství ve spolku lze odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn.
-   Členství počíná dnem zaplacení členského příspěvku. V případě odmítnutí členství není tento příspěvek přijat nebo je eventuální předem uhrazený příspěvek vrácen.
-   Čestné členství uděluje výbor spolku významným osobnostem, zasloužilým členům a chovatelům. Lze jej udělit i cizincům. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Čestné členství je doživotní.
Práva člena spolku:
-         Zúčastňovat se  jednání  na členských schůzích.
-         Zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem.
-         Od věku 18-ti let volit a být volen do orgánů spolku.
-         Aktivně se podílet na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.
-         Podílet se na výhodách členů a využívat členských výhod dle pravidel daných spolkem.
-         Podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.
Povinnosti člena spolku:
-         Odpovědně dodržovat platné řády KCHSK z.s., řády ČMKU, stanovy spolku, etický kodex spolku  a předpisy na ně navazující.
-         Hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31.12. kalendářního roku. Výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí předseda spolku nebo hotově na jednotlivých akcích spolku. Uhrazením se rozumí připsání peněz na účet.
-         Písemně oznámit změny související s členstvím ve spolku (změna adresy, zrušení členství z vlastí vůle apod.) výboru spolku.
-         Prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

Přijetí člena spolku:
Uchazeč o členství ve spolku, tím projevuje vůli být vázán stanovami spolku a etickým kodexem spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem spolku členskou přihláškou, jejíž tiskopis mu bude na vyžádání vydán nebo je k dispozici na klubovém webu. Uchazeč o členství ve spolku odešle svoji vyplněnou přihlášku vč. dokladu o uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené spolkem místopředsedovi spolku. Výbor pak rozhodne o přijetí tohoto uchazeče za člena spolku hlasováním, nebo výbor může pro takové situace zplnomocnit předsedu výboru. Přijetím za člena spolku dává člen automaticky souhlas se zápisem do seznamu členů a zpracování svých osobních údajů k účelům pro vedení spolkové evidence. Nově přijatému členu spolku může být stanovena zkušební lhůta v délce trvání do 12 měsíců. Bude-li žádost o členství žadateli zamítnuta, bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Žádost může být zamítnuta i bez udání důvodu. Osoby mladší 18-ti let se mohou stát členy spolku pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Seznam členů:
Spolek vede seznam členů, který však není veřejný. Seznam členů vede místopředseda spolku technickými prostředky /PC/. Seznam členů spolku je informačním systémem spolku. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, e-mail adresu, telefonní číslo. Údaje o svém členství obdrží člen spolku na vyžádání od místopředsedy spolku. Toto se týká výhradně daného člena spolku a jeho osoby.

Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
-         Vystoupením.
-         Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě (do 31.12. kalendářního  roku).
-         Úmrtím člena
-         Vyloučením pro porušení řádů FCI, ČMKU , neplněním stanov, etického kodexu, chovatelského řádu KCHSK z.s. a závazků z chovu vyplývajících (nevyhovující podmínky pro chov, špatné a neetické zacházení s chovanými zvířaty apod.), poškozování dobrého jména spolku a zájmů spolku svým jednáním.
Člen neodpovídá za závazky spolku, a proto nemá právo požadovat majetkové vypořádání. Spolek může člena vyloučit, pokud závažně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z členství. O vyloučení rozhoduje předseda spolku, co by statutární orgán spolku. Předseda spolku vyrozumí o takové skutečnosti a svém rozhodnutí o vyloučení člena spolku výbor spolku.
Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně, doporučeným dopisem nebo osobním předáním. Pokud vyloučený člen doručení zmaří tím, že je odmítne převzít, je rozhodnutí považováno za doručené. Odmítnutí převzetí se doloží svědectvím osob u předávání přítomných.
Poštovní přepravou se členu doručuje na adresu uvedenou v seznamu členů. Člen nemůže, v případě, že se na adrese, kterou sdělil spolku, nezdržuje, namítat, že mu rozhodnutí nebylo oznámeno.
Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu uvede okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení, uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Náklady řízení si každý z účastníků sporu hradí sám. Vyloučený člen může do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku a kontrolní komise.

Článek IV.
Orgány KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.,
Orgány KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s., jsou:
1.                Členská schůze spolku
2.                Předseda spolku
3.                Výbor spolku
4.                Kontrolní komise spolku

-         Statutární orgán – statutárním orgánem spolku je jeho předseda. Za spolek jedná předseda spolku, který ho zastupuje a podepisuje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis, popř. údaj o své funkci. Nemůže-li předseda zastupovat spolek, jednají za spolek vždy 2 /dva/ členové výboru a podepisují se tak, že připojí k názvu spolku svůj podpis s uvedením údaje o své funkci. Předseda je volen a odvoláván výborem spolku z řad členů výboru. Funkční období předsedy je 10-ti leté, může být volen opakovaně. Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, zastupuje spolek ve všech záležitostech.

-         Výbor spolku – vykonává působnost členské schůze v době mezi jejími zasedáními. Dle usnesení členské schůze schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijetí členů spolku, o odvolání vyloučeného člena. Výbor je nejméně tří členný. Funkční období je desetileté. Výbor ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka. V případě odborné způsobilosti člena lze kumulovat funkci poradce chovu s jinou funkcí ve výboru KCHSK z.s. V případě kumulace funkcí má člen výboru jeden hlas v otázkách rozhodování výboru KCHSK z.s. Ve výlučné působnosti a pravomoci výboru je schvalovat, měnit a rušit chovatelský řád, bonitační řád, které však musí být v souladu s řády ČMKU a FCI. Výbor volí členská schůze spolku. Členové výboru mohou kooptovat náhradní členy výboru, pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu. Kooptovaný člen je členem výboru KCHSK z.s.  do doby členské schůze, která provede řádnou volbu nového člena výboru. Funkční období plyne každému členu výboru samostatně. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádně zvolený.
Pro svolání, zasedání a rozhodování výboru platí § 156 a 159/2 obč. zákoníku přiměřeně. Tyto stanovy připouští rozhodování výboru per rollam. Výbor spolku je usnášeníschopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Činnost výboru spolku zahrnuje především:
-         Svolávání členských schůzí a příprava jejich programu.
-         Zajištění plnění usnesení členských schůzí.
-         Schvaluje, mění a ruší chovatelský a bonitační řád v souladu s řády ČMKU a FCI.
-         Provádí výběr vhodných rozhodčích exteriéru na klubové a speciální výstavy.
-         Zajišťuje delegování rozhodčích k výstavám.
-         Zajišťuje a organizuje konání výstav, bonitací a chovatelských akcí.
-         Zabezpečuje kontroly vrhů.
-         Navrhuje a schvaluje adepty pro funkci rozhodčího plemeno zastřešené spolkem.
-         V mimořádných případech, např. změní-li se obecně platné předpisy, týkající se bezprostředně činnosti spolku, je výbor spolku oprávněn provést nezbytné úpravy spolkových materiálů v souladu s těmito změnami. Takové změny je výbor spolku povinen včas vhodným způsobem a s odůvodněním zveřejnit. Takto zpracované změny platí do nejbližšího pravomocného rozhodnutí členské schůze.

-         Členská schůze /ČS/ - je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti ČS zejména náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schvalovat výsledek hospodaření, zhodnotit činnost výboru. Členská schůze volí výbor spolku a kontrolní komisi. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně 1x za rok. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nebo na e-mailovou adresu, je-li uvedena v seznamu členů a to nejméně 15 dnů před jejím konáním. V pozvánce se uvede místo a čas zasedání, pořad jednání členské schůze. Mimořádné zasedání ČS předseda spolku svolá z podnětu 1/3 členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise. Podnět 1/3 členů se podává písemně s uvedením důvodu svolání ČS a podpisem, adresou, datem narození těch, kteří se domáhají svolání ČS. Nesvolá-li předseda spolku mimořádné zasedání ČS do 30-ti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání ČS na náklady spolku sám. Každý člen spolku má právo se účastnit zasedání ČS, má právo na informace, avšak s omezeními, uvedenými v ustanovení § 251 obč. zákoníku.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku.
Výbor pověří osobu, která zahájí ČS. Tato pověřená osoba ověří z prezenční listiny přítomných na ČS, zda je ČS schopna se usnášet. Po té zajistí volbu předsedy zasedání, jmenuje nebo volí skrutátory, zapisovatele, ověřovatele zápisu.
Předsedající ČS vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen v pozvánce, leda,že se ČS usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy a kde se konalo, kdo ho zahájil, kdo mu předsedal, koho případně ČS zvolila, jaká usnesení byla přijata a kdo a kdy zápis vyhotovil. Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu.
Každý člen spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání ČS. Po předchozí domluvě lze zaslat zápis z ČS členovi spolku na e-mail.
Není-li ČS schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní ČS do 1 měsíce ode dne původního konání. Na náhradním zasedání může ČS jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Tato opakovaná ČS je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Článek V.
Hospodaření spolku
Hospodaření spolku:
Spolek hospodaří s vlastním majetkem.
Finančními zdroji spolku jsou:
-       Členské příspěvky.
-       Poplatky za úkony prováděné spolkem.
-       Dary.
-         Z ostatních příjmů.
Spolek udržuje a spravuje vlastní majetek podle platných právních předpisů. Činnost spolku a jeho výboru je usměrňována rozpočtem v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. Za účelné hospodaření s prostředky zodpovídá pokladník a výbor spolku. Za své závazky ručí spolek do výše svého majetku.
Při zániku spolku rozhodne členská schůze o tom, jak bude s majetkem naloženo.
Článek VI.
Kontrolní komise
(dále jen KK)
Kontrolní komise je tříčlenná. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Členy KK volí a odvolává ČS. Členství v KK je neslučitelné s členstvím předsedy spolku, výboru ani s funkcí likvidátora.
Její činnost řídí předseda komise, kterého si členové komise zvolí mezi sebou, zastupuje ji při jednáních s dalšími orgány spolku.
Předseda kontrolní komise má právo zúčastňovat se jednání výboru spolku s právem poradního hlasu.
Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí, kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně  v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření.
Všichni členové a výbor spolku jsou povinni s KK v průběhu kontroly spolupracovat, poskytovat potřebné informace, vysvětlení a další požadovanou součinnost.
Komise připravuje kontrolní zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

Zrušení spolku:
-         Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně.
-         Rozhodnutím soudu podle § 268 Občanského zákoníku.
-         Zrušení spolku se řídí úpravou § 168 až 172 Občanského zákoníku.
-         Likvidace spolku se provádí dle § 269 Občanského zákoníku.
-         Fúze spolků se řídí ustanovením § 274 Občanského zákoníku.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy do sbírky listin spolkového rejstříku.
Stanovy musí být uloženy v plném znění v sídle spolku a zveřejněny v plném znění na webových stránkách KING CHARLES SPANIEL KLUB ČR z.s.
Stanovy budou rovněž zveřejněny ve veřejném rejstříku.
King Charles Spaniel Klub
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Návrat na obsah