Mezinárodní chovatelský řád FCI - King Charles Spaniel

Přejít na obsah

Mezinárodní chovatelský řád FCI

CHOV
MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD FCI

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE
FCI Office, Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin, Belgique
tel: +32 71 59.12.38, fax: +32 71 59.22.29, email: info@fci.be
 • Preambule
  Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Intemationale  (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery.
 • Tento chovatelský řád FCI platí bezprostředně pro všechny členské země FCI jakož i pro smluvní partnery, přičemž chovat se smí jedině s   funkčními a dědičně zdravými povahově pevnými čistokrevnými psy, kteří   jsou zapsáni v plemenné knize nebo registru (viz příloha) uznávaném FCI, a kteří splňují předpoklady stanovené příslušným členem nebo smluvním   partnerem FCI.
 • Dědičně zdravý je pes v tom případě, že dědičně přenáší standardní   znaky, typ plemene a povahu typickou pro plemeno, který však nemá žádné   podstatné dědičné vady, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkční zdraví   jeho potomků. Členové a smluvní partneři FCI se nabádají, aby zabránili   přehánění plemenných znaků, jež by mohly ve svém následku nepříznivě   ovlivnit funkční zdraví psů.
 • K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy   charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra,   významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie,   kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjiš1ěná   dysplasie kyčelního kloubu těžkého stupně.
 • Členské země FCI a smluvní partneři jsou povinni zaznamenávat známé   dědičné vady, například DKK nebo PRA, metodicky je potírat, neustále   zaznamenávat jejich vývoj a na základě požadavku FCI o nich poskytnout   zprávu.
 • FCI, členským zemím a smluvním partnerem FCI je při vyhodnocování a   potírání genetických vad k dispozici vědecká komise. Pokud tato komise   vypracuje katalog příslušných opatření, jsou tato opatření na základě   usnesení předsednictva FCI závazná.
 • Za chov odpovídají členské země respektive smluvní partneři FCI Tím se rozumí řízení chovu, poradenská činnost v chovu a kontroly chovu a   vedení plemenné knihy.
 • Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad tak, aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či   nedostatku užitkových schopností. Chov musí sloužit cíli zachování a   pokud možno rozšiřování genetické různorodosti plemen.
 • K chovu lze používat pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá   psa do chovu, je zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov   vhodné duševně i tělesně.
 • Chovatel je povinen zajistit kvalitní duševní i fyzické podmínky pro chovná zvířata.
 • Po dobu, kdy je štěně v péči chovatel, je chovatel povinen zajistit   štěněti tělesně i duševně blahodárné prostředí, zaručující jeho řádné   zapojení do společnosti.
 • Je povinností členských zemí a smluvních partneru FCI zpracovat v   souladu s tímto chovatelským řádem vlastní chovatelské řády, ve kterých   budou stanoveny chovatelské cíle. V těchto řádech je třeba přiměřeně   zohlednit užitkové vlastnosti specifické pro jednotlivá plemena.
 • Komerčním obchodníkům se psy a komerčním chovatelům psů se chov  ve členské zemi FCI nebo v zemi smluvního partnera nedovoluje.
 • Vzájemná práva a povinnosti vlastníků chovných psů a fen jsou upravena zásadně národním právem, řády národních svazů a jejich chovatelských   klubů a spolků příslušných plemen a soukromými ujednáními. Kde takováto   ustanovení chybí, platí mezinárodní chovatelský řád FCI.
 • Chovatelům a vlastníkům chovných psů se naléhavě doporučuje před   každým zamýšleným krytím sjednat si písemně vzájemné dohody a zvláště ve věci finančních závazků sjednat jasné podmínky.
 • Za vlastníka se považuje ta osoba, která zvíře získala právoplatně, je tedy nepochybně majitelem psa a může toto vlastnictví prokázat platným   průkazem o registraci a původu psa.
 • Držitelem chovného psa je buď majitel chovného psa, nebo ta osoba,   která je majitelem oprávněna, aby chovného psa využila ke krytí fen.
 • Doprava a strava feny
  Vlastníkovi chovné feny se doporučuje, aby fenu přivezl ke psovi   osobně nebo tím pověřil důvěryhodnou osobu. Pokud zůstává fena několik   dní u držitele psa, veškeré náklady s tím spojené, jako krmení,   ubytování, případná veterinární ošetření, popř. i škody, které by fena v odchovném zařízení nebo bytě držitele psa způsobila jsou k tíži   majitele feny. Dopravu feny zpět rovněž hradí majitel feny.
 • Povinné ručení
  Se zřetelem na zákonná ustanovení v různých zemích platí ve smyslu   tohoto ustanovení jako ručitel zvířete za škody způsobené třetím osobám   ta osoba, která zvířeti v době škody poskytuje pobyt a zaopatření.   Příslušný majitel nebo držitel chovného psa se zavazují tuto okolnost   vzít v úvahu při uzavření osobního povinného ručení.
 • Smrt feny
  V případě úhynu feny během jejího pobytu u držitele krycího psa, nechá tento na své výlohy zjistit příčinu úhynu veterinárním lékařem.   Majiteli feny podá zprávu o smrti feny co nejrychleji a udá příčinu   úhynu. Pokud si majitel přeje vidět mrtvou fenu, musí k tomu dostat   příležitost. Pokud smrt nastala zjevně zaviněním držitele psa, je tento   povinen uhradit majiteli feny škodu. Pokud nemá držitel psa zavinění na   úhynu feny, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa všechny výlohy, které mu s úhynem feny vznikly.
 • Volba krycího psa
  Držitel chovného psa se zavazuje, že fenu nepřipustí jiným než   předpokládaným psem. Pokud pes nekryje, smí být fena připuštěna jiným   psem jen se svolením majitele feny. V žádném případě není povoleno   připustit během jednoho hárání fenu dvěma nebo více psy.
 • Chybné krytí
  Při nezamýšleném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa, který   má fenu ve své péči, povinen nahlásit tuto skutečnost majiteli feny a je povinen uhradit všechny výlohy vzniklé v souvislosti s nechtěným   krytím. Po nezamýšleném krytí nepředpokládaným psem není další krytí   dohodnutým psem dovoleno. Držitel chovného psa nemůže v takovém případě   vznášet proti majiteli feny žádné nároky.
 • Potvrzení krytí
  Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením   potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem   krytí. Pokud plemenná kniha té které země předepisuje určité formuláře,   ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře   obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu. Toto   potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat:
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa
 • jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny
 • jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa
 • jméno a adresu majitele feny v době krytí eventuálně datum získání feny
 • místo a datum uskutečněného krytí
 • podpisy držitele psa a majitele feny
 • pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou   fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu   psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny   bezplatně.
 • Náhrada za krytí
  Majitel psa je oprávněn podepsat potvrzení o uskutečněném krytí až po   zaplacení smluvené náhrady za krytí. Zadržení feny jako zástavy je   zakázáno.
 • Pokud dohodnutý pes z nějakého důvodu nekryje, nebo fena není ke krytí ochotna, takže ke krytí nedošlo, má majitel psa přesto právo na úhradu   nákladů podle bodu 2, ne však na částku smluvenou za krytí.
 • Mimo dohodnuté částky nemá majitel psa žádné právo požadovat na   majiteli feny potomky psa. Zvláště nemá žádný právní nárok na přenechání štěněte. Pokud je však přenechání štěněte dohodnuto jako náhrada za   krytí, je třeba tuto dohodu písemně stvrdit ještě před krytím. V takovém ujednání musí být bezpodmínečně zohledněny následující body:
 • doba výběru štěněte majitelem psa
 • doba odevzdání štěněte majiteli psa
 • doba, do které si majitel psa musí štěně vybrat (po jejímž uplynutí právo na výběr štěněte zaniká)
 • doba, do které majitel psa musí štěně převzít (po jejímž uplynutí právo na převzetí štěněte zaniká)
 • ustanovení týkající se výloh na dopravu
 • zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata, nebo   jen jediné štěně, nebo když vybrané štěně před odběrem uhyne
 • Nezabřeznutí feny
  Po správně provedeném krytí se poskytnutý výkon psa považuje za   dokonaný a tím vzniká předpoklad pro plnění smluvené náhrady za krytí.   Tím se neposkytuje záruka zabřeznutí feny. Záleží na uvážení majitele   psa, zda v případě nezabřeznutí feny poskytne příští krytí bezplatně,   nebo část peněz za krytí vrátí. Takové ujednání musí být před krytím   písemně uvedeno ve smlouvě o krytí.
  Dohodnuté právo na krytí zdarma zaniká zásadně úhynem psa, změnou jeho majitele, nebo úhynem feny.
  Pokud se prokáže (vyšetřením spermatu psa), že pes byl v době krytí   neplodný, vrátí se majiteli feny částka zaplacená za krytí.
 • Umělé oplodnění
  Umělé oplodnění není dovoleno provádět u psů, kteří se předtím   nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimky (jestliže pes nebo fena se   dosud nereprodukovali přirozeně) mohou být učiněny národními   chovatelskými kluby v určitých případech. U umělého oplodnění feny musí   zvěrolékař, který psovi odebral sperma, potvrdit správci plemenné knihy, ve které se budou štěňata zapisovat, že čerstvé nebo zmražené sperma   psa, pochází od dohodnutého psa. Dále musí majitel eventuálně držitel   psa poskytnout majiteli feny zdarma informace, uvedené pod bodem 7   písmeno a. - g.
  Náklady spojené s odebráním spermatu a provedením inseminace jdou k   tíži majitele feny. Zvěrolékař, který inseminaci provádí, potvrzuje   plemenné knize, že fena byla oplodněna semenem vybraného psa. V tomto   osvědčení musí být uvedeno místo a doba umělého oplodnění, jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny, a jméno a adresa majitele feny.
  Majitel psa, jemuž bylo odebráno semeno je povinen majiteli feny   vystavit osvědčení o krytí, dodatečně k veterinárnímu osvědčení.
 • Postoupení práva k chovu - smlouva o nájmu
  Jako chovatel vrhu vystupuje zpravidla majitel feny v době krytí.   Právo k chovnému využití feny nebo psa může být smluvně postoupeno třetí osobě. Postoupení práva chovu musí být v každém případě provedeno   písemně a to před předpokládaným krytím. Písemné postoupení práva chovu   se musí včas hlásit příslušnému správci plemenné knihy, případně také   chovatelskému klubu příslušného plemene. Musí být přiloženo i k žádosti o zápis vrhu. Postoupení práva chovu musí zřetelně popisovat všechna   práva a povinnosti obou smluvních stran.
  Ten, kdo dočasně přebírá fenu k chovnému využití, se ve smyslu tohoto   řádu považuje po dobu od krytí do odstavu štěňat za majitele feny.
 • Podklady
  Potomci dvou čistokrevných rodičů stejného plemene, kteří mají průkazy o původu vystavené plemennou knihou uznávanou FCI bez jakýchkoliv   výhrad nebo omezení vyslovených národním kynologickým svazem, jsou   čistokrevnými psy a mají nárok na průkazy o původu uznávané FCl. Štěňata se zásadně prodávají a převádějí soukromým osobám, na jejichž jméno se   vystavuje výstupní osvědčení o původu.
 • Průkazy o původu psů uznávané FCI se považují za platný doklad o   původu, nikoliv však za osvědčení o vlastnostech zapsaného psa.
 • Zápis štěňat do plemenné knihy
  Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí při převodu vlastnictví březí feny nový majitel automaticky za chovatele nastávajícího vrhu.
 • Každý pes, který byl odchován a zapsán v členské zemi FCI nebo v zemi   smluvního partnera musí být opatřen trvalým a nezfalšovatelným   označením; toto označení se uvede do průkazu o původu psa.
  Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny   trvalé bydliště (résidence habituelle), a na jeho chovatelskou stanici. V případě nemožnosti právního určení trvalého bydliště, má majitel feny   právo na vrh a zápis vrhu v zemi, kde pobývá v době krytí, za   předpokladu splnění následujících požadavků:
 • Majitel musí splnit chovné požadavky chovatelského klubu v zemi, kde   pobývá v době krytí. Majitel musí předložit osvědčení vydané příslušným   místním úřadem v místě pobytu, osvědčující nepřerušenou délku pobytu v   zemi po dobu alespoň 6 měsíců.
 • Po splnění výše uvedených požadavků zapíše chovatelský klub v zemi,   kde majitel pobývá v době krytí, vrh na svém území do své plemenné   knihy, vydá štěňatům průkazy o původu s uvedením chovné stanice majitele a jeho adresou pobytu.
 • Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v   zemi, jež nevede plemennou knihu uznávanou FCI. Takový chovatel smí   nechat vrh zapsat v zemi, která vede plemennou knihu uznanou FCI.
 • Všechny vrhy se zapisují úplné; to znamená, že se zapisují všechna   štěňata, která byla odchována až do okamžiku podání žádosti o zápis   vrhu.
 • Průkazy o původu, které slouží jako rodné listy, se vystavují pouze   pro přesně stanovené původy, Pro jeden vrh se fena připouští jediným   psem. V případě jakýchkoliv odchylek jsou chovate1ské kluby povinny na   náklady chovatele stanovit původ pomocí rozboru DNA.
 • Chovatelské řády členských zemí a smluvních partneru mohou překračovat ve svých požadavcích požadavky FCI, nesmějí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s Mezinárodním chovatelským řádem FCL.
 • Závěr
  Tento Mezinárodní chovatelský řád FCI z roku 1979 nahrazuje   Mezinárodní chovatelský řád z Monaka z roku 1934. V případě rozporů v   názorech na právní výklad textu je rozhodující německá verze tohoto   dokumentu.
Schváleno na Valném shromáždění FCI 11. a 12. června, 1979 v Berou.
Překlad kontrolován právní komisí ve Winterthuru 22. ledna 1990.
Text uvedený tučným písmem byl schválen Předsednictvem (FCI) v Římě v říjnu 2006. Novela je platná od 1. 1. 2007.
King Charles Spaniel Klub
Na příkopě 316
411 19 Mšené lázně
Czech Republic
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Copyright King Charles Spaniel Klub © 2014. All Rights Reserved | Webdesign pes-net.cz
Návrat na obsah